نانو حیات دارو
مسئولیت محدود - صنایع تولیدی غیر نانو- شماره ثبت 939